ANBI Gegevens

Naam

Stichting It Damshûs 

Fiscaal nummer

(So)finummer/BSN/RSIN: 804744993

Contactgegevens

Stichting it Damshûs

Secretaris:  S.J. van der Meulen

Domela Nieuwenhuisweg 59b

9245 VC Nij Beets

E: info@damshus.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a. De instandhouding van het Openlucht Laagveenderij Museum It Damshûs te Nij Beets, waaronder begrepen de bevordering en het verzekeren van de instandhouding van het (rijks)monumenten, waaronder in ieder geval het Sudergemaal te Nij Beets en De Amerikaanse Windmotor te De Veenhoop;

b. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

(artikel 2 uit de statuten)

Beloningsbeleid

Er werken alleen (onbezoldigde) vrijwilligers.

Vertrouwenspersoon

It Damshûs heeft een vertrouwenspersoon tot wie  bezoekers en vrijwilligers zich kunnen wenden wanneer er een vermoeden is van ongewenst seksueel gedrag. De vertrouwenspersoon is: Sikke Marinus. E: sikke.marinus@planet.nl T:06 10 10 27 39

Continuïteit 

It Damshûs heeft een continuïteitscommissie ingesteld, die  het gezag over de stichting

overneemt wanneer er sprake is van onbestuurbaarheid volgens de statuten.

Ethische code

It Damshûs voldoet aan de ethische code die internationaal geldt voor officiële musea. Ook de “governance code cultuur” wordt nageleefd.