8 september t/m 21 oktober 2018
 

Fotoexpositie Koningsdiep

 
ONTSTAANGESCHIEDENIS VAN DE BOORNE, KONINGSDIEP, ALD DJIP
 
Aan het einde van de voorlaatste ijstijd (Saale ijstijd/130.000 v. Chr.) begon een warme periode van 15.000 jaar gevolgd door de laatste ijstijd (Weichsel ijstijd/116.000-15.000 v. Chr.).
 
Ons land was in de Saale ijstijd bedekt met een honderden meters dikke ijskap. In de daarop volgende warme periode zocht het smeltwater haar weg naar een lager gelegen gebied (Noordzee) naar het westen en naar het noorden.
De Boorne stroomde naar het noorden (Borndiep tussen Terschelling en Ameland). De Boorne (grensrivier tussen Oostergo en Westergo)begon op de Fries/Groningse grens bij Allardsoog.
 
In het Holoceen (12.000 v. Chr. tot nu) warmde de aarde weer op en ontstond de hoog- en laagveenvorming. Door de stroming van het smeltwater in de Boorne naar het noorden ontstond de Middelzee, die later weer langzamerhand werd ingepolderd.
 
De nederzettingen van de vaste bewoners langs de Boorne stammen uit 900 ¨C 1300 na Chr. De hoger gelegen kavels werden gebruikt voor akkerbouw; de lagere voor weiland.
Door overstromingen langs de Boorne vestigden de kolonisten zich steeds weer op de hoger gelegen gebieden langs het riviertje.
Zo is b.v. het dorp Beets (Beke) en Beetsterzwaag ontstaan. Aan weerskanten van het riviertje de Boorne ontstonden in Opsterland de andere dorpen, zoals Gorredijk, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjeterp/Duurswoude, Bakkeveen,Siegerswoude, Ureterp en Olterterp.
 
Bron: Agrarische veenontginningen in Opsterland, Dennis Worst (RUG).