DAMSHUS-LEZING OP 7 DECEMBER DOOR JASPER VAN BELLE
 

Toekomst veenweidegebied is natte landbouw

 

 
Het veenweidegebied als ecosysteem wordt bedreigd. Door ontwatering oxideert het veen (zuurstof treedt toe) waardoor CO2 vrijkomt, het maaiveld daalt en verdergaande ontwatering nodig is voor de landbouw. Oplossing voor dit probleem ziet Van Belle in de natte landbouw (bv. riet, veenmosakkers, weides met lisdodden en misschien wel rijstteelt). Van Belle zal ingaan op deze zgn. ‘paludicultuur’, waarin met innovatieve technieken natte gronden beheerd kunnen worden en er kansen ontstaan voor natuurontwikkeling. Het levert mogelijkheden op voor terrein-beheerders, agrariėrs en water-beheerders. Kortom een lezing van belang voor onze toekomst.
 
De lezing is op donderdag 7 december om 19:30 uur.
 
Kosten: € 6,00 (inclusief koffie).
 
Drs. Jasper van Belle is landschapsecoloog en als docentonderzoeker verbonden aan de Hogeschool Van Hall Larenstein.
 
Volgende lezing(en)
01-03-2018
dr. H. Elshof
Krimp op het platteland
 
 
 
 
Eerdere lezingen
28-09-2017
Adrie Warmenhoven
Een reis door de ruimte en  de tijd
26-03-2017
Johan Frieswijk
Adel, grondbezit en veenderij